Grondexploitaties

Het grondbeleid heeft een grote financiële impact. Naast grote uitgaven en inkomsten kan sprake zijn van grote financiële risico’s. Het grondbeleid heeft grote invloed op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling binnen de gemeente maar kan tevens als instrument worden ingezet bij andere gemeentelijke beleidsprogramma’s zoals bij de programma’s Vrije tijd, Openbare ruimte en Inkomen, werk en zorg.

In 2016 heeft bij een tweetal exploitaties tussentijdse winstneming plaatsgevonden op basis van het realisatiebeginsel. Voor De Ligt II betreft het een bedrag van € 150.000 en voor De Ligt III een bedrag van € 250.000. Bij de bepaling van deze bedragen is als uitgangspunt genomen dat de nog te verwachte kosten, volledig gedekt kunnen worden vanuit de positieve boekwaarde per 1 januari 2017.

De Algemene reserve grondbedrijf dient in de huidige opzet als weerstandsvermogen ter dekking van de algemene risico’s vanuit de grondexploitatie. Het saldo van de algemene reserve van het grondbedrijf bedraagt per 31 december 2016 € 1.889.000. In 2016 heeft de raad besloten om de maximale hoogte van het weerstandsvermogen te bepalen op € 960.000. Indien het saldo van de Algemene reserve grondbedrijf hoger is dan € 960.000 vindt overheveling van middelen, naar de algemene reserve van de gewone dienst plaats. In 2016 wordt daarom een bedrag van
€ 929.000 overgeheveld.

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid.