Resultaat 2016

In de loop van 2016 heeft het resultaat zich als volgt ontwikkeld:

Bedragen x € 1.000

V/N

Saldo vastgestelde begroting 2016, inclusief septembercirculaire 2015

30

V

Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2016, inclusief doorwerking jaarrekening 2015 en meicirculaire 2016

22

V

Verwacht resultaat 2016 bij 1 ste tussentijdse rapportage 2016

52

V

Effecten 2de tussentijdse rapportage 2016, inclusief septembercirculaire 2016

183

N

Verwacht resultaat 2016 bij 2 de tussentijdse rapportage 2016

131

N

Effecten na 2de tussentijdse rapportage 2016

35

N

JAARREKENINGRESULTAAT 2016

166

N

Bij de bepaling van het jaarrekeningresultaat houden we al rekening met de onttrekkingen aan en stortingen in de reserves waar een raadsbesluit aan ten grondslag ligt. In 2016 is per saldo € 518.000 gestort in onze reserves, ten laste van de exploitatie. Als we met de mutaties van de reserves rekening houden, dan kunnen we het saldo als volgt presenteren:

Saldo van baten en lasten

€ 1.257.000

V

Mutaties reserves (meer gestort dan onttrokken)

€ 1.423.000

N

Resultaat 2016

€ 166.000

N

Jaarrekeningresultaat 2016 versus verwacht resultaat 2de tussentijdse rapportage 2016
Bij de 2de tussentijdse rapportage 2016 hadden we de verwachting, dat we het jaar 2016 af zouden sluiten met een positief resultaat van € 52.000. Bij de 2de tussentijdse rapportage hebben we dit resultaat naar beneden moeten bijstellen tot € 131.000 nadelig. Hieronder lichten we op hoofdlijnen de ontwikkelingen toe die zich voorgedaan hebben tussen de 2e Turap en de jaarrekening 2016. Hierbij laten we de onderdelen waarvan de lasten gedekt worden uit een reserve buiten beschouwing. Het effect hiervan is budgettair neutraal.

Bedragen x € 1.000

Incidenteel

Structureel

Pr.

Omschrijving

V

N

V

N

1

Verlaging pensioenvoorziening (oud) wethouders

51

1

Hogere bijdrage aan ABG dan begroot

73

3

Hogere bijdrage aan de omgevingsdienst

61

3

Lagere kosten onderhoud groen

23

3

Lagere energiekosten openbare verlichting

12

4

Lagere kapitaallasten gymzaal

19

5

Lagere kosten woningaanpassingen

28

5

Budget Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) niet ingezet

37

5

Lagere eigen bijdragen WMO opgelegd dan was voorzien

144

5

Lagere kosten Hulp bij het huishouden

45

5

Hogere kosten bijzondere bijstand in 2016

50

60

5

Afboeking bijdrage aan activa van derden

40

6

Onderzoek huisvesting basisonderwijs Chaam niet in 2016 gereed

24

6

Afboeking bijdrage aan activa van derden

19

7

Hogere algemene uitkering

34

7

Stelpost onvoorzien is niet geheel aangewend

13

7

Grondprijsverrekening door verkoop woning

13

7

Overschot op kostenplaatsen

16

7

Vrijvalvoorziening groen en archief

45

Diverse kleine verschillen

52

367

243

45

204

Totaal Incidenteel

Voordeel

124

Totaal Structureel

Nadeel

159

35

Verwachte resultaat bij de 2 de tussentijdse rapportage 2016

Nadeel

131

Jaarrekeningresultaat 2016

Nadeel

166

Een afwijking geven we alleen de kwalificatie structureel als de afwijking ook in 2017 van toepassing is en als we er bij het opstellen van de begroting 2017 geen rekening mee hebben gehouden. In het vervolg van dit jaarverslag gaan we gedetailleerder, per programma, in op de relevante verschillen ten opzichte van de begroting na wijzigingen.

Onttrekking voorziening voormalig wethouders.
Wij zijn verplicht om voor de voormalig wethouders een voorziening aan te houden voor de uitkering van hun (toekomstig) pensioen. Door onder andere een wijziging in de gehanteerde sterftetabel, het ouder wordende wethoudersbestand en de lage rentestand is de voorziening meer dan toereikend gebleken. In plaats van een geprognosticeerde storting van € 23.000 kon € 28.000 vrijvallen.

Extra bijdrage aan de ABG-organisatie
Het verwachte nadelige resultaat in de 2e tussentijdse rapportage van de ABG-organisatie bedroeg € 450.000 negatief. Het uiteindelijke negatieve rekeningresultaat van de ABG-organisatie bedraagt € 748.000 negatief. Met dit extra nadeel van € 298.000 is in de gewijzigde begroting van de gemeente Alphen-Chaam nog geen rekening gehouden. Het aandeel van Alphen-Chaam in dit extra nadeel bedraagt € 73.000.

Extra bijdrage Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB)
In de primaire begroting 2016 is een bijdrage van € 210.000 geraamd ten behoeve van uitvoering van het werkprogramma door de OMWB. In de 1een 2etussentijdse rapportage is dit budget verhoogd met € 53.000 tot een bedrag van € 263.000. De uiteindelijke uitvoeringskosten van het werkprogramma bedragen € 304.000. Ten opzichte van het totaal geraamde budget van € 263.000 betekent dit dus een nadeel van € 41.000. De overschrijding wordt veroorzaakt door:

  • Meer vergunningaanvragen;
  • Meer complexe vergunningaanvragen waaraan meer tijd is besteed dan gebruikelijk;
  • Meer handhavingszaken;
  • Meer meldingen met betrekking tot asbesttoetsing en -toezicht;
  • Meer ingekomen klachten;
  • Complexere regelgeving.

In verband met afrekening van de "oude hypotheken" over de jaren 2013 t/m 2015 en een incidentele deelnemersbijdrage voor 2016 is in de 1een 2etussentijdse rapportage ook nog een extra bedrag geraamd van € 31.000.

Voor de eindafrekening over 2015 was een bedrag voorzien van € 24.000, deze bleek echter € 13.000 te bedragen. Hierdoor is een voordeel van € 11.000 ontstaan.

Inclusief de extra geraamde budgetten in de 1een 2etussentijdse rapportage bedraagt het totaal geraamde budget in 2016 € 263.000. De totale werkelijke kosten in 2016 bedragen € 323.000. De overschrijding bedraagt dus € 61.000 (€ 324.000 - € 263.000).

Lagere kosten onderhoud groen
De kosten van planmatig onderhoud van het groen zijn lager dan begroot.

Lagere energiekosten openbare verlichting
Het energieverbruik voor de openbare verlichting is begroot op € 42.000. De uiteindelijke kosten bedragen € 30.000. Het voordeel wordt voor € 6.000 veroorzaakt door een voordelige afrekening over 2015.

Lagere kapitaallasten gymzaal
In de begroting 2016 is uitgegaan van de volledige kapitaallasten van de nieuwbouw gymzaal in Alphen. Omdat de gymzaal nog niet gereed is drukken de kapitaallasten ook nog niet op de exploitatie.

Lagere kosten woningaanpassingen WMO
De budget blijkt al jaren een lastig te ramen budget te zijn. Een enkele aanpassing kan al een forse financiële impact hebben. In 2016 hebben wij van het budget van € 51.000 'slechts' € 23.000 uitgegeven.

Huishoudelijke Hulp Toelage
Via de algemene uitkering hebben wij in 2016 € 37.000 ontvangen voor de instandhouding van de werkgelegenheid voor de huishoudelijke hulpen. Dit bedrag is niet ingezet.

Lagere eigen bijdragen WMO
In 2016 was een opbrengst aan eigen bijdragen geraamd van € 291.000. In de praktijk is 'slechts' € 147.000 ontvangen. een nadeel van € 144.000. Ter vergelijking, in 2015 hebben wij € 160.000 ontvangen. De lagere ontvangsten worden enerzijds veroorzaakt door de lagere kosten op de decentralisatie WMO en anderzijds door een te hoog opgenomen begroting.

Lagere kosten huishoudelijke hulp
De kosten voor huishoudelijke hulp zijn in 2016 begroot op € 430.000, uiteindelijk is € 385.000 ingezet een voordeel van € 45.000.

Hogere kosten bijzondere bijstand
Het geraamde budget bijzondere bijstand ad. € 75.000 is in 2016 met € 110.000 overschreden. In het algemeen geldt dat het bestand met uitkeringsgerechtigden is gegroeid waardoor ook de doelgroep die voor bijzondere bijstand in aanmerking komt is toegenomen.

Afboeking bijdrage aan activa van derden
In het verleden (ongeveer 20 jaar geleden) heeft de gemeente € 83.000 geïnvesteerd in de accommodatie van het Willibrordusgilde. De bijdrage die de gemeente gedaan heeft stond (tot en met 2015) op de balans geactiveerd. jaarlijks schreven wij hierop af. Om zo'n bijdrage te mogen activeren is het vereist contractuele afspraken te maken van de ontvanger van de bijdrage. Een onderdeel van het contract is de terugbetalingsverplichting indien het actief niet meer ingezet wordt voor het doel waarvoor de bijdrage gedaan is. Onderhandelingen met het Willibrordusgilde (jaren geleden) hebben niet geresulteerd in een dergelijk contract. Tot en met 2015 is dit oogluikend toegestaan door de accountant. De nieuwe accountant staat dit niet toe. Daardoor moeten wij de boekwaarde van € 40.000 ineens ten laste brengen van de exploitatie.

Onderzoek huisvesting basisonderwijs Chaam
Het onderzoek naar de huisvesting van het basisonderwijs in Chaam is niet gereed in 2016.

Afboeking bijdrage aan activa van derden
In het verleden (ongeveer 20 jaar geleden) heeft de gemeente € 73.000 geïnvesteerd in Den Heuvel. De bijdrage die de gemeente gedaan heeft stond (tot en met 2015) op de balans geactiveerd. jaarlijks schreven wij hierop af. Om zo'n bijdrage te mogen activeren is het vereist contractuele afspraken te maken van de ontvanger van de bijdrage. Een onderdeel van het contract is de terugbetalingsverplichting indien het actief niet meer ingezet wordt voor het doel waarvoor de bijdrage gedaan is. Onderhandelingen met Den Heuvel (jaren geleden) hebben niet geresulteerd in een dergelijk contract. Tot en met 2015 is dit oogluikend toegestaan door de accountant. De nieuwe accountant staat dit niet toe. Daardoor moeten wij de boekwaarde van € 19.000 ineens ten laste brengen van de exploitatie.

Hogere algemene uitkering
De algemene uitkering voor 2016 blijkt bij de afsluiting van het jaar ruim € 98.000 hoger te zijn dan verwacht bij de septembercirculaire 2016. Dit voordeel wordt voor € 80.000 veroorzaakt door een hogere uitkering voor de ´Verhoogde asielinstroom´. De overige € 18.000 wordt door diverse wijzigingen in de maatstaven veroorzaakt. Naast dit voordeel is er voor de voorgaande jaren nog geld teruggevorderd, dit bedrag liep op tot € 64.000. Daardoor wordt het verschil ten opzichte van de begroting beperkt tot € 34.000 voordelig.

Stelpost onvoorzien
Ieder jaar wordt een stelpost onvoorzien in de begroting opgenomen. In 2016 is hiervoor een bedrag van € 35.000 gereserveerd. Uiteindelijk is € 13.000 niet aangewend. Dit voordeel maakt deel uit van het (negatieve) resultaat.

Grondprijsverrekening woning
Door de verkoop van een woning hebben wij een grondprijsverrekening ontvangen van € 13.000.

Overschot kostenplaatsen
Op de kostenplaatsen bleken de kosten € 16.000 lager dan de doorbelastingen aan de ABG organisatie. Dit voordeel maakt onderdeel uit van het (negatieve) resultaat.

Vrijval voorziening groen en archief
Op de balans hebben wij al jaren een voorziening voor het onderhoud van groen (€ 20.000) en het archiveren door het Regionaal Archief Tilburg van ons archief (€ 25.000).
Een vereiste om een voorziening aan te houden is dat het bedrag van de voorziening onderbouwd kan worden door een (onderhouds)plan. De kosten die in het plan genoemd worden per jaar moeten dan ook daadwerkelijk te zien zijn in de werkelijke kosten per jaar. Omdat wij deze voorziening niet kunnen onderbouwen met een dergelijk plan is het niet langer toegestaan deze voorziening aan te houden.
De voorziening voor het archief wordt gebruikt om eens per 5 jaar ons archief te laten ruimen door het regionaal archief Tilburg (RAT). Omdat ook hier geen plan aan ten grondslag ligt is het niet toegestaan hiervoor een voorziening aan te houden. Met ingang van 2016 staat onze (nieuwe) accountant dit niet meer toe. Het totale bedrag van de twee voorzieningen moeten wij vrij laten vallen in het resultaat. Omdat de kosten wel degelijk zullen ontstaan verzoeken wij uw raad deze middelen te storten in een bestemmingsreserve.