Voor u liggen de jaarstukken 2016 van de gemeente Alphen-Chaam, die in 2016 haar 10.000ste  inwoner begroette. In de jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten de cyclus van 2016 af. De cyclus begon met de perspectiefnota 2016 en achtereenvolgens de begroting 2016 en de 1een 2etussentijdse rapportage 2016. In zowel de 1eals 2etussentijdse rapportage hebben wij onze prognose vanuit de begroting bijgesteld en hebben wij een verwachting uitgesproken over het financieel resultaat 2016.

Begroting 2016
In november 2015 heeft u de begroting 2016 vastgesteld met een positief saldo van € 30.000.

Resultaat
Tussentijds hebben wij bij de 1een 2etussentijdse rapportage 2016 het resultaat bijgesteld. Bij de 2etussentijdse rapportage kwamen we uit op een negatief saldo van € 131.000. Uiteindelijk hebben wij 2016 met een negatief resultaat af moeten sluiten van € 166.000.
In de inleiding geven wij op grote lijnen een toelichting op de verschillen tussen het verwachte saldo bij de 2etussentijdse rapportage 2016 en het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2016. Bij de programma's wordt een nadere specificatie van de verschillen gepresenteerd.

Beleid
In deze jaarstukken blikken wij terug op belangrijke kwesties die in 2016 speelden.
We noemen hier al (niet limitatief):

ABG-organisatie van start
Om te beginnen wordt het jaar 2016 gemarkeerd door de start van de ABG-organisatie. Na ruim anderhalf jaar intensieve voorbereiding is de fusie-organisatie op 1 januari 2016 van start gegaan.  De voorbereidingen hebben veel gevergd van onze medewerkers in een voor hen vaak onzekere fase. Ook het startjaar zelf heeft veel van de medewerkers gevraagd. Voor vrijwel alle medewerkers was de situatie vanaf 2016 in vele opzichten nieuw: een nieuwe standplaats, nieuwe collega’s, nieuwe contacten in de gemeenschappen, nieuwe bestuurders, nieuwe processen en systemen, vaak met een gewijzigd takenpakket. De overgang per 1 januari 2016 was hectisch: om financiële redenen moest de inhuur van externen zoveel mogelijk beëindigd worden, maar de eigen medewerkers konden niet van het ene op het andere moment taken overnemen. In de eerste helft van 2016 kwam ook nog een vacature-carrousel op gang. Al in mei moesten wij constateren dat de efficiency-taakstelling (voor 2016 voorzien op € 800.000) niet gehaald zou worden. Het tekort dat toen voorzien werd (450.000) groeide uiteindelijk uit tot € 748.000. Belangrijke oorzaken waren tekorten op de posten personeelskosten, ICT en maatwerk. Analyse van deze tekorten en de ontwikkeling van een zorgwekkend ziekteverzuim hebben geleid tot bijstelling van de verwachtingen voor 2017 en verdere jaren. Dat de fusie met complicaties gepaard gegaan is neemt niet weg dat er veel goed en belangrijk werk verzet is en dat het fundament van de ABG-organisatie inmiddels steviger is en dat de veerkracht in de organisatie weer toeneemt. Op verschillende taakgebieden manifesteert zich ook kwaliteitsverbetering en versterking van de continuïteit in de dienstverlening.

Centrumplan Chaam
In Chaam zijn belangrijke stappen gezet in de richting van de realisering van het  Centrumplan. Zoals gebruikelijk bij dit soort ontwikkelingen verliep de voortgang niet zonder slag of stoot. Er zijn veel uiteenlopende  belangen betrokken bij het project en de resultaten van het project zijn voor vele jaren beeldbepalend voor de kern, zowel in ruimtelijk als in sociaal-economisch opzicht.

N639
De leefbaarheid in Chaam staat onder druk als gevolg van het toenemende drukte op de N639, waarbij met name het toegenomen vrachtverkeer dat zich door de kern beweegt zorgen baart.
Er is  onrust en onvrede in de gemeenschap over deze ontwikkeling en de behoefte aan snelle en doeltreffende oplossingen is groot. Daar ligt een spanningsveld met verantwoordelijke hogere overheden (met name provincie en rijkswaterstaat): besluiten over aanpassingen aan de status van een weg worden niet lichtvaardig genomen, enerzijds omdat ze consequenties voor vele jaren hebben, anderzijds omdat consequenties op een regionaal niveau afgewogen moeten worden. Niettemin heeft de gedeputeerde in december 2016 aangegeven in te zien dat de problematiek in Chaam reëel is en dat er bereidheid moet zijn daar actie op te zetten. Resultaten van onderzoek staan in 2017 aan de basis van verdere inzet vanuit gemeente en provincie.

Gymzaal Alphen
Een nieuwe gymzaal in Alphen heeft lange tijd op de wensenlijst gestaan. In 2016 is het besluit genomen tot realisering van de gymzaal. Gevolg gevend aan dit besluit is de bouw begin 2017 aanbesteed.

Herinrichting Engelbertstraat/Nieuwstraat
Ook in Alphen springt de herinrichting  van de Engelbertstraat/Nieuwstraat in het oog. De herinrichting heeft het woongenot, het aanzien en de veiligheid van deze straten sterk bevorderd.

Uitbreiding Mattheusschool Galder
Een  stijging van het leerlingenaantal heeft geleid tot besluitvorming over uitbreiding van de school. Concretisering  en realisering van de plannen is in 2017 aan de orde.

Openbare orde en veiligheid
Op gebied van openbare orde en veiligheid plukken we nadrukkelijk al de vruchten van de samenwerking in ABG-verband. Bundeling van kennis en ontwikkeling van slagkracht dragen bij aan meer kwaliteit en continuiteit en zorgen ervoor dat wij ook beter berekend zijn op nieuwe taken en zorggebieden, zoals ondermijning.

Tot slot
In de raadsvergadering van 8 juni 2016 liggen de jaarstukken 2016 ter behandeling voor.

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam,
16 mei 2017.