Kaderstellende beleidsnota's

- Nota ouderenbeleid 2007-2011 (2007)
- Beleidsplan vrijwilligerswerk (2008)
- Regionaal beleid prestatievelden 7-8-9 WMO (2008)
- Kadernota WZSW
- Projectplan RAVI 2012-2014 (2011)
- Themanota Werk, Inkomen, Integratie (2012)
- Verordening, besluit en beleidsregels inzake voorzieningen WMO (2012 - 2017)
- Plan gemeentelijke schuldhulpverlening Alphen-Chaam 2012-2015
- Beleidsregels schuldhulpverlening Alphen-Chaam 2012
- Verzamelverordening en verzamelbeleidsregels Participatiewet 2015
- Verordening Clientenparticipatie Wwb 2012 AC
- Verordening Sociaal Cultureel Fonds 2012
- De Groene Hand Nota Armoedebeleid AC 2009
- Themanota Leefbaarheid en Ondersteuning (2013)
- Nota Burgerschap, Participatie en Eigen Kracht 2013 - 2018; met uitvoeringsprogramma IPA en  project
- Proeftuin Investeren en Ontwikkelen Participatie (PION)
- Gezond en Vitaal in Alphen-Chaam, gezondheidsnota 2014-2017 (2013)
- Peuterbeleid 2015-2018 (2014)
- Kadernota ‘Waar gaan we heen?: de Tuin van de Baronie’ (2004)
- Belevingsconcept Toerisme en Recreatie (2008)
- Structuurvisie Buitengebied in Ontwikkeling (2009)
- Audit Cittaslow (2010)
- Coalitieakkoord 2014-2018 ‘voor de toekomst!’ (2014)

Bovenstaande beleidsdocumenten beogen in samenhang invulling te geven aan de vermelde doelstelling, rekening houdend met enerzijds de landelijke en provinciale wet- en regelgeving en anderzijds de lokale situatie en ontwikkelingen. Het in 2008 vastgestelde Belevingsconcept Toerisme en recreatie biedt het kader waarbinnen nieuwe ontwikkelingen door ontwikkelaars en ondernemers vorm kunnen krijgen. In 2010 is de gemeente gecertificeerd als Cittaslow-gemeente.