Kaderstellende beleidsnota's

- Bestemmingsplannen  (diverse jaren)
- Centrumvisie Chaam (2001)
- Dorpsvisie van de kern Galder (2003)
- Nota Erfgoedbeleid 2015-2020 (2015)
- Belevingsconcept Toerisme en Recreatie (2008)
- Notitie Inbreidingslocaties (2008)
- Masterplan Centrum Alphen (2008)
- Beleidsplan milieu en duurzaamheid 2015-2020
- Nota Grondprijsbeleid (2009)
- Integraal Dorpsontwikkelingsplan Galder Strijbeek
- Masterplan Centrum Chaam, fase 2 (2009)
- Audit Cittaslow (2010)
- Beleidsnota integrale handhaving
Gemeente Alphen-Chaam, Gemeente Baarle-Nassau en Gemeente Gilze en Rijen (2016-2020)
- Structuurvisie Wonen (2011)
- Structuurvisie Plus (2001)
- Structuurvisie Buitengebied in Ontwikkeling (2009)
- Actualisatie van woningbouwprogramma (2012)
- Gebiedsvisie oude dorpshart Galder (2013)
- Nota Grondbeleid (2014)
- Welstandsnota (2015)
- Coalitieakkoord 2014-2018 ‘voor de toekomst!’ (2014)

Bovenstaande beleidsdocumenten geven in hun samenhang een uitwerking van het beleid voor ruimte en wonen in de breedste zin. De hoofdlijnen daarvan geven aan dat Alphen-Chaam streeft naar een duurzame groene woonomgeving voor haar inwoners. Hierbij past een voorzieningenniveau dat aansluiting vindt bij het lokale niveau en een bijdrage levert aan de leefbaarheid van onze gemeente.
Voor dit programma is tevens het planologisch beleid van de provincie van belang. Provinciale Staten hebben de Verordening ruimte Noord-Brabant vastgesteld.

De rol van de gemeente in de samenleving is aan het veranderen. Het zijn grote maatschappelijke, politieke, economische en technologische veranderingen tegelijk, die leiden tot een nieuwe verhouding tussen overheid en burger. We zien een Nederland waarin overheden, burgers en bedrijven steeds meer op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Deze ontwikkeling wordt versterkt doordat de overheid intussen ook steeds afhankelijker wordt van die burgerkracht. Dit is het effect van de economische crisis, de bezuinigingen en de decentralisaties. Tegelijkertijd krijgt de gemeentelijke overheid, zeker met de drie grote transities, een grotere rol met meer verantwoordelijkheden.
Deze veranderingen hebben ook invloed op het ruimtelijke domein. De verandering wordt wellicht nog het beste aangeduid met de term ‘uitnodigingsplanologie’. In deze vorm is het niet meer de overheid die duidelijke regels stelt, waaraan initiatieven van burgers of ondernemers moeten voldoen, maar wordt op basis van gelijkwaardigheid gewerkt aan beleid en uitvoering. De Omgevingswet die in ontwikkeling is, sluit hierbij aan. Hierover hieronder meer.
Totdat deze wet in werking treedt werken we binnen de huidige wettelijke context voor het beleid op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Deze is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In deze wet is bepaald dat de gemeente voor het gehele grondgebied over actuele bestemmingsplannen dient te beschikken.
Gemeenten zijn verplicht om nieuwe bestemmingsplannen en bijna alle andere ruimtelijke ordeningsbesluiten via een website (www.ruimtelijkeplannen.nl) toegankelijk te maken. We voldoen aan die verplichting. Op onze website hebben we hiervoor een verwijzing gemaakt. Voor toekomstige bestemmingsplannen houden we rekening met de inhoud van de nieuwe structuurvisie stedelijk gebied.